תקנון אתר

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Bella shop (להלן: “האתר”). בעלת הזכויות באתר בלה שופ (“החברה”)

תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר, והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל אדם הגולש\ת ו\או רוכש באתר או במידע הנמצא בו – להלן ה”לקוח” ו\או ה”משתמש”.

עצם רכישת מוצר באתר זה תהווה הצהרה מצד הלקוח\ה כי קרא\ה את הוראות תקנון זה, הבין\ה אותן והסכים\ה להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה, הסכמה מצדך לתנאי התקנון ללא כל הגבלה או הסתייגות, ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ללא התראה או הודעה מראש.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה:

כללי:

1-    החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו מידע שלם ומדויק, אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

2-    התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר בלה שופ, עשויים להיות מוצגים בכל אחת מערוצי המדיה תחת ניהולה של החברה- ערוצי מדיה של החברה.

3-    תכנים ומדיה אשר מפורסמים לא תחת ניהולה של החברה, החברה לא תישא אחראיות על הפצתם ומכירתם.

4-    התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל, למשל גוונים של צבע, שינויים של צורה, עיצוב שונה וכדומה.

5-    מכיוון שהמוצרים נעשים בעבודת יד, התמונה הראשית של המוצר הינה להמחשה בלבד, ככל הנראה צבע וצורה של המוצר בפועל תהיה שונה. הלקוח לא ידרוש החלפה או ביטול עסקה ו\או תביעה בגין הבדל זה. החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

6-    תכונות, דגמים, צבעים ועיצוב ודיוק המוצרים המוצגים באתר, לרבות כל תמונה של המוצר הכלולים באתר, הינם להמחשה בלבד, מוצרינו הינם עשויים עבודת יד ולעולם לא יראו אותו הדבר כמו בתמונת המוצר.

7-    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, ו\או לא על ביטול עסקה מצד החברה ו\או הלקוח, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

8-    כותרות ו\או שמות המוצרים ו\או שמות הקטגוריות, שמות הדפים באתר, הינם לשימוש ונוחות והתמצאות המשתמשים ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

9-    מובהר כי החברה רשאית למנוע גישה או לבטל עסקה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר או באחד מערוצי המדיה או\ו עם בעלי שותפויות שונות פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו\או הוראות תקנון זה ו\או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו\או במוניטין שלה, כמו כן תגובות\טקסט לשון הרע נחשבות פגיעה במוניטין החברה, רישומים אלקטרוניים של האתר, לרבות קליטת הפרטים שהוזנו ע”י המשתמש הפוגע, יהוו ריאה חלוטה וסופית למכונות הפעולות אשר בוצעו ע”י המשתמש וישמשו במידת הצורך במשפט.

10-              שאלות לגבי האתר, שאלות לגבי המוצרים, לגבי מפרט ואופן השימוש, שאלות בכל נושא הקשור לרכישות, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שירכשו או נרכשו באמצעות האתר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות דרך הדואר האלקטרוני ו\או בטלפון. נציגנו יעשו את מרב המאמצים להתייחס ולהגיב לכל פנייה אליו בתוך זמן סביר ובשעות הפעילות.

11-              דואר אלקטרוני שירות לקוחות info@bellashop.co.il

12-              פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

13-              פעולת הרכישה תאושר רק במידה שהמוצר קיים במלאי ואנו יכולים לספק אותו ללקוח במועד האספקה המבוקש. יש להבהיר כי יתכנו מצבים בהם על אף שמוצר מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו,- במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך. גם במידה והמוצר מופיע באתר ולא צוין כי המוצר אינו נמצא במלאי ולא ניתן לספק אותו באותו העת במועד ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג’. האמור הינו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם עבור ההזמנה, במידה ואכן שילם לחברה, ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע.

14-              החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, את הפעילות באתר ו/או מכירת מוצר מסוים ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע\ה לקוח\ה

15-              אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה רכישה אך טרם נשלח ללקוח. תבוטל ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח\ה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

16-              החברה לא תישא אחראיות באם הלקוח לא הזין את פרטי ההזמנה כראוי או הזין פרטים לא נכונים, לרבות פרטי כרטיס אשראי ופרטים מלאים של הרוכש\ת.

17-              מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים, וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי החברה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

18-                    אנו מכבדים את הפרטיות לקוחותינו. החברה לא תמסור את פרטי הלקוח, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין. אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח, ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין חברה. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח\ה מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או באתר. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח ביצע שימוש באתר לצורך מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה. אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם החברה ו/או עם מי מטעמה. אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. ללקוח לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו כאמור, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

19-                    מילוי טופס ההרשמה לאתר מהווה הסכמה של הלקוח\ה לכך שפרטיו\ה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, החברה רשאית להישתמש במידע זה לצורך שיווק, פרסום, קידום מכירות, ולמטרת פניה ללקוח בכל דרך, לרבות פניה בדיור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון, החברה רשאית לפנות ללקוח בכדי לעודד נאמנות ואהבה למותג, לעודד רכישות חוזרות, רשאית לפנות ולחקור צרכי רכישה ולערוך מחקר וסטטיסטיקה ולערוך סקר במידה ותמצא צורך,  כאמור למטרת בדיקת שביעות רצון ושיפור השרות ולצרכים פנימיים נוספים.

20-                    שימוש ב“cookies”  יתכן באתר.

21-                    שימוש כאמור בפרטי הלקוח לא ייחשב כפגיעה בפרטיות, עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995. שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

22-                    הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמסר, ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

23-                    לקוחות שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב לשירות לקוחות של החברה במייל info@bellashop.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור, ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך המטרות המפורטות בסעיפים קודמים.

24-                    החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.

25-                    ככלל לא ינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

26-                    מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופון, הסכום שיוחזר ללקוח יהיה הסכום ששילם בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים.

27-                    החברה שומרת לעצמה את הזכות, להסיר, לתקן, להוסיף או לשנות מעת לעת כל חלק מהמידע המצוי באתר, על ידי עדכון האתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי החברה בגין שינויים במידע באתר.

28-                    החברה שומרת לעצמה את הזכות, לתקן, להוסיף או לשנות את תקנון זה על ידי עדכון עמוד זה, מעת לעת. כל שינוי בתקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת תקנון זה.

רכישה:

29-                    האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה, ובטוחה ממגוון המוצרים באמצעות רכישה אלקטרונית (און ליין-(online באתר.

30-                    ניתן לבצע רכישה בכל עת עד לגמר המלאי.

31-                    כל המחירים באתר מופיעים וחשופים לכל, את מחיר המוצר ניתן לראות בשקלים והוא יופיע ליד או מתחת למוצר ובעמוד המוצר. המחירים כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח.

32-                    לאחר ביצוע והשלמת ההזמנה, תשלח הודעה אלקטרונית לכתובת הדואר האלקטרוני (המייל) שהוזן בעת מילוי פרטי המזמין. במידה וההזמנה לא אושרה ו\או לא הושלמה בהצלחה, תשלח הודעה אלקטרונית למזמין.

33-                    הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס האשראי או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר המוצע בעת ביצוע ההזמנה, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי או מועדון אשראי אחר, לאחר אישור העסקה, תישלח הודעה בדואר אלקטרוני למזמין שהעסקה אכן אושרה או לא. במקרה וכרטיס הלקוח אינו בתוקף או\ו חברת האשראי איננה מכבדת את העסקה, הנהלת האתר רשאית ליצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

34-                    אין אופציה לבצע רכישות במזומן, ש’יקים, תווי קניה, תלושי שי או מועדונים, זיכויים או קופונים – כל זאת אלא צוין אחרת ספציפית לאתר בלה שופ בהתאמה.

35-                    החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השיווק ומכירת כל מוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה.

36-                    רכישות מוצרים תתבצע ע”י לקוח “אורח” או לקוח שבחר להירשם לאתר (לקוח “רשום”) ע”י מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר או בלחיצה על הירשם\התחבר.

37-                    יובהר כי מילוי הפרטים הינו תנאי להשלמת ביצוע ההזמנה, ללא מילוי פרטים מלאים, לא נוכל לספק את ההזמנה. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך. במקרה שהמוצרים (“ההזמנה”) יחזרו לחברה בחזרה בגלל פרטי לקוח מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד על מילוי פרטים מדויקים ועדכניים.

 

החזרות וביטולים וזיכויים

מדיניות ההחזרות וזיכוים שלנו מספקת מידע מפורט על אפשרויות ונהלים להחזרת ההזמנה שלך.

ביטולים:

38-                       לקוח הרוכש מוצר באתר – רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

39-                       ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה טלפונית או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של החברה. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור ביטול עסקה כתוב בדואר אלקטרוני מהחברה המאשרת את הבקשה לביטול העסקה, ביטולים ניתן לבקש אך ורק כאשר ההזמנה טרם יצא למשלוח ונמצאת בסטטוס “טיפול” או “התקבל”. הזמנות הנמצאות בסטטוס “התקבל ע”י השליח” או “הועבר לחברת השליחויות” או “נאסף ובדרך”. לא ניתן לדרוש לביטול העסקה. במקרה של אישור ביטול העסקה ע”י החברה, תחזיר החברה ללקוח את כספה לחשבון ממנו שולמה ההזמנה. לביטול ופניה ישירה ניתן לשלוח הודעה לדואר אלקטרוני info@bellashop.co.il

40-                       בהודעת הביטול יש לציין את פרטי המזמין, כגון שם לקוח המזמין, דואר אלקטרוני ו\או טלפון, ומספר ההזמנה כאמצעי זיהויי ואיתור ההזמנה הרלוונטית.

41-                       במידה ויש פגם במוצר שהתקבל למזמין, יש ליצור קשר עם חברתנו תוך 3 ימים ממסירת ההזמנה, ברגע זיהוי הפגם ומסירת הוכחות (תמונה) לחברתנו, החברה תשקול את האופציות ללקוח, החלפת מוצר או זיכוי לפי שיקול דעתה. החלפת מוצר תתבצע תוך ימי הכנה ומסירה כדין “הזמנה חדשה”, במידה וזיכוי יתבצע תוך 14 ימי עסקים לחשבון המזמין. כל זה בגין מוצר פגום. תמסר עותק בהודעת זיכוי או החלפה בדואר האלקטרוני. החברה לא תגבה דמי ביטול כלשהם מהלקוח.

42-                       החברה רשאית לבטל עסקה לרוכש\ת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

43-                       ביטול עסקה ייתכן בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, ובכל מקרה בו המשתמש\ת ביצע\ה מעשה הנחשב כבלתי חוקי ועבר\ה על הוראות הדין.

44-                       החברה רשאית לבטל עסקה לכל רוכש\ת העשוי\ה לפגוע בחברה ישירות ו\או בעקיפין, או מי שמטעמה, או בפעילותיה ו\או בכל בצד ג’ אחר.

45-                       החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, את הפעילות באתר ו/או מכירת מוצר מסוים ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע\ה לקוח\ה

46-                       אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה רכישה אך טרם נשלח ללקוח. תבוטל ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח\ה ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

47-                       החברה רשאית לבטל עסקה לכל רוכש\ת כאשר ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות כמה, או חובות הקשורות באופן ישיר למזמינ\ה.

48-                       החברה רשאית לבטל עסקה במקרה וישנם פרטים חסרים בהזמנה והלקוח\ה לא יצר\ה קשר או לא הגיב\ה להודעות של החברה להשלמת הפרטים, החברה אז תבטל עסקה אחרי 14 ימי עסקים.

49-                       החברה רשאית לבטל רכישה בכל מקרה שבו הרכישה נשלמה בצורה לא תקינה והיו ליקוים במערכת, כגון מחיר לא נכון או חוסר פרטים על המוצר, רכישת מוצר שגוי הלא תואם לפירוט והמחיר, שגיאות ותקלות מערכת שונות, מתן משלוח חינם לא כזכאי “למשלוח חינם”, החברה רשאית לבטל עסקה מסוג זה גם אם הלקוח לא ידע שהעסקה בוצעה עם תקלות, החברה תיצור קשר עם הלקוח ותודיע על ביטול.

50-                       מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

החזרות החלפות וזיכויים:

51-                       המדיניות שלנו נמשכת 30 יום. אם חלפו 30 יום מאז הרכישה שלך, למרבה הצער, אנו לא יכולים להציע לך החזר כספי או החלפה.

52-                       החלפות וזיכויים ייעשו בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור המוצרים (לא כולל דמי משלוח), כפי שהוא מופיע בחשבונית הקנייה. ניתן להחזיר מוצר ולהחליפו למוצר אחר באותו הסכום שרכש. בתנאי שהמוצר המוחזר עומד בתנאי מוצר שלם וללא שימוש.

53-                       בהחזרה או החלפה ניתן לקבל זיכוי לקניה נוספת באתר, או החזר כספי לכרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה.

54-                       בכדי לקבל החזר כספי או זיכוי לאתר, על הפריט שלך להיות לא בשימוש ובאותו מצב שקיבלת אותו. זה חייב להיות גם באריזה המקורית. יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח. החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף החשבונית המקורית ושעדיין לא חלפו 30 יום מתאריך רכישת המוצר.

55-                       ניתן לבצע החזרה או החלפה אך ורק על מוצרים שנרכשו באתר

56-                       פריטים שאינם ניתנים להחזרה ולא ניתן לקבל עליהם החזר כספי או זיכוי: כרטיס ברכה – גיפט קארד, זיכויים באתר (קרדיט), מוצר משומש, מוצר פתוח אשר לא נמצא באריזתו המקורית

57-                       מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו באמצעות מקור אחר

58-                       אין במדיניות החלפת/החזרת המוצרים של החברה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

59-                       . אין באמור כדי לגרוע מזכות הלקוחות לביטול עסקה, בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. ראו להלן פרטים בעניין ביטול עסקה.

אספקה והובלת המוצר

60-                       החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 5 ימי עסקים.

61-                       שילוח ההזמנה תתבצע באמצעות חברת שליחויות חיצונית אשר עובדת כספק חיצוני עבור החברה, אין לחשב חברת שילוח חיצונית כנציגת האתר.

62-                       החברה אינה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה של חברת השליחויות, והחברה אינה אחראית על איחורים שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמא שביתות, אירועי טבע חריגים, חסימות כבישים, תקלות למנהם כגון תקלות חשמל במערכות וטלפונים, תאונות וכדומה, עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

63-                       הזמנות שבוצעו לאחר השעה 15:00 יחושבו כאל סיום יום העסקים ויחשבו מיום העסקים הבא.

64-                       משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, ואין באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה

65-                       באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החיצונית, החברה ו/או חברת השליחויות יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך ומקובל, וזאת בתיאום מראש עמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

66-                       ההזמנה תסופק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

67-                       מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח.

68-                       עלות המשלוח והאפשרויות משלוח יוצגו ללקוח בתום תהליך ההזמנה ולפני ביצוע התשלום בפועל, סכום דמי המשלוח ייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

69-                       אספקת המוצרים הינה רק בימי עסקים החלים מא-ה. לא כולל שישי ושבת, ערבי חג או ימי חג.

70-  אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של בלה שופ לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם ירד כתוצאה מהרעה בשלמותם בזמן שהיו ברשות הלקוחות, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. יש להחזיר את המוצר באריזתו המקוריות כדי להימנע מאי נעימויות ולשמור על שלמות המוצר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

71-  כל הזכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים באתר המכירות בלה שופ הינן רכושה הבלעדי של החברה בלה שופ  (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו)

72-  אין להעתיק ו\או לנסות להעתיק כל מוצר או לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך שהיא, בתוכן ו\או מדיה ו\או מידע כלשהו מן אתר בלה שופ או ערוציה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה

73-   אין לשכפל או להעתיק את המוצרים של בלה שופ, אין להעתיק או לנסות להעתיק את העיצובים, אין להשתמש בשם או בתוכן המוצרים. כל הזכויות שמורות לבלה שופ

74-   אין להעתיק, לשכתב, לנסח מחדש או לשכפל ו\או להשתמש באופן חלקי בכל טקסט המופיע באתר.

75-  אין להישתמש בכל סוג של תוכן ולרבות בכל מדיה, תמונה וידיאו או עיצוב המופיע באתר בלה או באחד ערוצי המדיה שלה. אין להישתמש בשום מדיה בשום צורה אישית או עסקית ללא ידיעה והסכמה ברורה בכתב מהחברה. ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין והיוצרים של החברה, מכל סוג שהוא.

76-  אין להפיץ, אין לפרסם, אין להציג או למכור ואין לשווק ללא ידעת החברה וללא רשותה.

77-  אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בלה שופ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.

78- העתקה של יצירה היא עשיית עותק של היצירה בכל צורה מוחשית, לרבות – )1 )אחסון של היצירה באמצעי אלקטרוני או באמצעי טכנולוגי אחר; )2 )עשיית עותק תלת–ממדי של יצירה דו–ממדית; )3 )עשיית עותק דו–ממדי של יצירה תלת–ממדית; )4 )העתקה ארעית של היצירה.

79-  היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה, וכאמור כל תוכן, מוצר, מדיה וכל “נכס” המופיע באתר בלה שופ, הינו מוגן כיצירה והבעלים של היצירה של החברה.

80-   זכויות היוצרים חלים גם על רשימות המוצרים והשירותים, תיאור המוצרים והשירותים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, המפות, קטעי האודיו, סגנון, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב’

81-  של האתר בלה שופ וכל פרט אחר הקשור ומופיע באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי DOMAIN זכויות היוצרים הינם חלים קוד המחשב

82-   אם המדובר בזכויות קניין רוחני בקשר למוצרים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה

 

שירות לקוחות

ימי עסקים הינם בין א’-ה’ בין השעות 09:00-17:00, לא כולל שישי שבת וחגים.

בכל שאלה או בירור ניתן לפנות אל נציגינו במייל   info@bellashop.co.il

 

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו\או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד

תנאי השימוש באתר, התקנון וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש והתקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.

היה ויקבע שחלק כלשהו מהתקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ויתר סעיפי התקנון יישארו בתוקפם.

דילוג לתוכן